Nadační fond SRPŠ Helsinská

Na naší škole působí nadační fond „Nadační fond SRPŠ Helsinská“

Jedná se o dříve tzv. „SRPŠ“.

 

Fond úzce spolupracuje s pracovištěm Helsinská 6 (včetně školní družiny) za účelem vytváření podmínek pro lepší činnosti školy v mnoha oblastech, zejména v oblasti finanční, materiální a zájmové.
Nadační fond SRPŠ Helsinská finančně přispívá na tyto činnosti v rámci mimotřídních a mimoškolních akcí organizovaných pro žáky školy:
• organizování soutěží
• nákup odměn za sportovní, výtvarné, recitační, pěvecké, dopravní soutěže a dále za vědomostní soutěže a olympiády
• příspěvky na exkurze
• školní výlety
• návštěvy muzeí
• sportovní akce – pomůcky, odměny
• preventivní programy, např. s protidrogovou tematikou
• adaptační kurz pro 6. ročník
• kulturní vystoupení, koncerty
• keramika – příspěvek na hlínu, materiál do dílen
• sociální fond
• vánoční jarmark, Mikuláš, akademie, Den Země, absolventská trička/mikiny, šerpy, karneval, Den dětí, zápis do 1. tříd, apod.

Nadační fond spravuje dobrovolné příspěvky rodičů a vynakládá je na výše uvedené akce.
Správní rada NF SRPŠ se pravidelně schází. Je vždy vytvořen rozpočet NF na příslušný školní rok. Vše je schvalováno a konzultováno prostřednictvím třídních důvěrníků. Jsou to zvolení zástupci rodičů, vždy jeden z každé třídy.
Na společných schůzkách řešíme požadavky rodičů, žáků, učitelů či vedení školy.
Podrobný popis činnosti naší nadace naleznete ve stanovách.
Činnost členů nadace je bezplatná, tudíž veškeré vybrané prostředky jsou investovány pouze pro naše děti.