O škole

Charakteristika, historie a vybavení školy

Historie školy

 

ZŠ Tererovo náměstí 1  vznikla 1. 9. 1965. Jedná se o pavilonovou školu. V roce 2005/2006 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva SMO vybudován nový spojovací koridor mezi jednotlivými pavilony a proběhla rekonstrukce školní jídelny. Tyto nové investice významně přispěly ke zvýšení komfortu života v naší škole.

ZŠ Helsinská navazuje na tradice školy ve starém Neředíně, která byla postavena roku 1793. Stávající hlavní školní budova byla postavena v roce 1930, tělocvična a pavilony byly přistavěny na počátku šedesátých let minulého století.

Od 1. ledna 2003 došlo k velké změně v životě obou škol. ZŠ Tererovo nám. 1 se spojila se ZŠ Helsinská a tato se stala odloučeným pracovištěm. A tak se náš pracovní kolektiv rozrostl.

Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc, které s platností od 1. ledna 2006 změnilo název školy na Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Fakultní školou jsme se stali proto, že naše škola spolupracuje s UP v Olomouci a naši pedagogové se v průběhu roku setkávají se studenty Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého a vzájemně si vyměňují názory a zkušenosti.

Současnost

 

Neustále budujeme areály škol a hřišť, zlepšuje se vybavenost tříd, sociálních zařízení a prostorů pro trávení volného času.

Obě naše pracoviště poskytují možnost výuky hendikepovaných žáků, vstupy do pavilonů i jednotlivých učeben jsou bezbariérové.

 

Ředitelkou školy je PaedDr. Eva Buchtová.

Vyučujeme dle ŠVP FZŠ Tererovo nám. 1 – školní vzdělávací program školy je k dispozici na každém pracovišti.

Zvláštní pozornost věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.

Škola se profiluje v oblasti tělesné výchovy. Na 2. stupni na pracovišti Terera nabízíme žákům ve vybraných třídách rozšířenou výuku tělesné výchovy.

 

Výuka cizího jazyka: Od 1. ročníku je do povinných předmětů zařazena angličtina, od 7. ročníku druhý cizí jazyk – němčina.

Výuka plavání: Základní kurz probíhá ve 2. i 3. ročníku – 2. ročník vždy ve 2. pololetí, 3. ročník vždy v 1. pololetí.

 

Nabídka kurzů v jednotlivých ročnících:

1. stupeň: pobyty v  přírodě

6. ročník: adaptační kurz

7. ročník: lyžařský kurz

8. ročník: sportovně rekreační soustředění (Česko/Itálie)

9. ročník: turistický kurz/cyklovýlet

Výběr akcí školy: dětský karneval, vánoční besídky a společné zpívání koled, jarmarky, den otevřených dveří, zahradní slavnost, oslavy Dne dětí, branný den, slavnostní vyhlašování nejlepších žáků roku, slavnostní rozloučení s deváťáky, …

koridor
hřiště

Vybavení školy – Tererovo nám. 1

18 běžných tříd

odborné učebny: fyziky a chemie, biologie, jazykové učebny angličtiny, jazykové učebny němčiny, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, učebna zeměpisu, počítačová učebna, digitální učebna, dílny

5 oddělení ŠD

knihovny: žákovská, učitelská

sportovní zázemí: 2 tělocvičny, fotbalové a basketbalové hřiště s umělým povrchem, doskočiště, běžecká dráha, 4 kurty, hřiště na plážový volejbal, dětský koutek

 

vchod tererovo náměstí

Vybavení školy – Helsinská 6

15 kmenových tříd

odborné učebny: chemicko-fyzikální učebna, učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, žákovská kuchyňka, dílny, odpočinkový areál s lavičkami a ohništěm.

5 oddělení ŠD

knihovny: žákovská, učitelská

sportovní zázemí: tělocvična, hřiště s umělým povrchem, dětský koutek s průlezkami

 

vybavení školy helsinská