O škole

Charakteristika, historie a vybavení školy

Historie školy

 

ZŠ Tererovo náměstí 1  vznikla 1. 9. 1965. Jedná se o pavilonovou školu. V roce 2005/2006 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva SMO vybudován nový spojovací koridor mezi jednotlivými pavilony a proběhla rekonstrukce školní jídelny. Tyto nové investice významně přispěly ke zvýšení komfortu života v naší škole.

ZŠ Helsinská navazuje na tradice školy ve starém Neředíně, která byla postavena roku 1793. Stávající hlavní školní budova byla postavena v roce 1930, tělocvična a pavilony byly přistavěny na počátku šedesátých let minulého století.

Od 1. ledna 2003 došlo k velké změně v životě obou škol. ZŠ Tererovo nám. 1 se spojila se ZŠ Helsinská a tato se stala odloučeným pracovištěm. A tak se náš pracovní kolektiv rozrostl.

Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc, které s platností od 1. ledna 2006 změnilo název školy na Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Fakultní školou jsme se stali proto, že naše škola spolupracuje s UP v Olomouci a naši pedagogové se v průběhu roku setkávají se studenty Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého a vzájemně si vyměňují názory a zkušenosti.

Současnost

 

Neustále budujeme areály škol a hřišť, zlepšuje se vybavenost tříd, sociálních zařízení a prostorů pro trávení volného času.

Obě naše pracoviště poskytují možnost výuky hendikepovaných žáků, vstupy do pavilonů i jednotlivých učeben jsou bezbariérové.

Ředitelem školy je PaedDr. Jaroslav Hála.

Vyučujeme podle programu ŠVP – dle ŠVP ve šk. r. 2022/2023 (školní vzdělávací program je k dispozici ve dvou kopiích ve sborovně).

Výuka cizího jazyka: Od 3. ročníku je do povinných předmětů zařazena angličtina, od 7. ročníku druhý cizí jazyk – němčina.

Výuka plavání: Probíhá ve 2. i 3. ročníku. V 1. pololetí mají žáci vždy kurz základní a ve 2. pololetí kurz zdokonalovací.

Škola se profiluje v oblasti tělesné výchovy. Na 2. stupni na pracovišti Terera nabízíme žákům ve vybraných třídách rozšířenou výuku tělesné výchovy.

Zvláštní pozornost věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.

Výběr akcí školy: dětský karneval, vánoční besídky, oslavy Dne dětí, návštěvy kulturních a sportovních akcí, akademie …

koridor
hřiště

Vybavení školy – Tererovo nám. 1

18 běžných tříd

odborné učebny: chemie, fyziky, biologie, jazykové učebny angličtiny, jazykové učebny němčiny, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy,učebna zeměpisu, počítačová učebna, interaktivní učebna, dílny

5 oddělení ŠD

knihovny: žákovská, učitelská

sportovní zázemí: 2 tělocvičny, fotbalové a basketbalové hřiště s umělým povrchem, doskočiště, běžecká dráha, 4 kurty, hřiště na plážový volejbal, dětský koutek

 

vchod tererovo náměstí

Vybavení školy – Helsinská 6

15 kmenových tříd

odborné učebny: chemicko-fyzikální učebna, učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, žákovská kuchyňka, dílny, odpočinkový areál s lavičkami a ohništěm.

5 oddělení ŠD

knihovny: žákovská, učitelská

sportovní zázemí: tělocvična, hřiště s umělým povrchem, dětský koutek s průlezkami

 

vybavení školy helsinská