Projekty

Projekty naší školy

 

 

 

 

 

Markétina dopravní výchova

 

Naše škola se připojila k projektu Markétina dopravní výchova. Jedná se o projekt organizace Bezpečně na silnicích o.p.s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti. Cílem projektu je implementace dopravní výchovy do výuky, zvýšení zájmu o dopravní výchovy mezi pedagogy a vznik nového didaktického materiálu pro výuku dopravní výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ. Společně s dalšími projekty Týmu silniční bezpečnosti je naší snahou se podílet na snižování dopravních nehod.

 

Pracoviště Terera se tohoto projektu účastní od školního roku 2022/2023 ve všech ročnících 1. stupně. Díky zapojení do tohoto projektu škola získává nejen materiály pro výuku dopravní výchovy pro žáky zdarma. Škole je dále nabídnuta konzultace a možnost přímé komunikace s Metodikem dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

 

 

 

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Nátodní plán obnovy - logo

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2023
Projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy.

Popis projektu:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid 19.
Pandemie covid 19 zasáhla do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID 19.

Cíle projektu:

Zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021.
Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu EU.
„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

 

Leták MŠMT

 

doučování - logo

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (OKAPOK II)

O PROJEKTU

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP
Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj

Partneři s finanční spoluúčastí: 
• IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit 01 – 06
• 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity 07

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

IKAP

 

IKAP logo

 

loga EU_MSMT_OK

Podpora vzdělávání II. na FZŠ Tererovo náměstí 1

Podpora vzdělávání II. na FZŠ Tererovo náměstí 1

Číslo výzvy: 02_18_063

Číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011839

Název projektu:  Podpora vzdělávání II. na FZŠ Tererovo náměstí 1

Od 1.3.2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V období od 1.3. 2019 do 28.2. 2021 dojde v rámci projektu k personálnímu posílení o školního asistenta pro ZŠ a ŠD/ ŠK a školního psychologa. Ve škole bude dále vybavena ŠD deskovými a logickými hrami a podpořena výuka ICT na škole. Podpořen bude také osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní školy. Z projektu budou dále financovány projektové dny.

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

 

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

Naše škola se zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu  http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).

 

 

 

 

 

Projekt Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo nám. 1

 

Od 1. 3. 2017 zahajuje FZŠ Terera realizaci projektu Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo náměstí 1

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642

Projekt Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo nám. 1

Projekt je realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 1 847 776,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa a školního asistenta a také prostředky na další vybavení školy.

Projekt PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ. ŠABLONY PRO FZŠ Terera pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642 je spolufinancován Evropskou unií.