Projekty naší školy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Nátodní plán obnovy - logo

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 10. 2022
Projekt pokračuje v rámci Národního plánu obnovy.

Popis projektu:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.
Pandemie covid-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Cíle projektu:

Zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021.
Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu EU.
„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Finanční prostředky budou poskytnuty i v dalších dvou doučovacích obdobích:

září–prosinec 2022
leden–srpen 2023

Plakát Ministerstva školství

 

doučování - logo

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (OKAPOK II)

O PROJEKTU

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP
Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj

Partneři s finanční spoluúčastí: 
• IKAP4OK z. s. – realizace klíčových aktivit 01 – 06
• 10 SŠ Olomouckého kraje – realizace klíčové aktivity 07

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

IKAP

 

IKAP logo

 

loga EU_MSMT_OK

Podpora vzdělávání II. na FZŠ Tererovo náměstí 1

Podpora vzdělávání II. na FZŠ Tererovo náměstí 1

Číslo výzvy: 02_18_063

Číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011839

Název projektu:  Podpora vzdělávání II. na FZŠ Tererovo náměstí 1

Od 1.3.2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V období od 1.3. 2019 do 28.2. 2021 dojde v rámci projektu k personálnímu posílení o školního asistenta pro ZŠ a ŠD/ ŠK a školního psychologa. Ve škole bude dále vybavena ŠD deskovými a logickými hrami a podpořena výuka ICT na škole. Podpořen bude také osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní školy. Z projektu budou dále financovány projektové dny.

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

 

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

Naše škola se zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu  http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).

 

 

 

 

 

Projekt Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo nám. 1

 

Od 1. 3. 2017 zahajuje FZŠ Terera realizaci projektu Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo náměstí 1

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642

Projekt Podpora vzdělávání na FZŠ Tererovo nám. 1

Projekt je realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 1 847 776,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa a školního asistenta a také prostředky na další vybavení školy.

Projekt PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ. ŠABLONY PRO FZŠ Terera pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003642 je spolufinancován Evropskou unií.