školní poradenské pracoviště

Metodik prevence

Náplň práce metodika prevence

Tvorba a realizace preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení.
Začleňování aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, kyberšikany a dalších projevů rizikového chování do výuky.
Poskytování pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy rizikového chování.
Spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky.
Zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy.
Spolupráce s třídními učiteli.
Poskytování informačních a metodických materiálů.
Konzultace s výchovným poradcem a školním psychologem.